نظریه شهید مطهری درباره علم اجتماعی اسلامی بازآفرینی شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ابتدای کتاب نوشت: در این پژوهش، فلسفه علم اجتماعی اسلامی در دستور کار محقق قرار گرفته و او کوشیده بر اساس دیدگاه ها و مواضع به جا مانده از آیت الله شهید علامه مرتضی مطهری به سلسله مباحث و مساله هایی بپردازد که معطوف به مبادی علم اجتماعی اسلامی هستند. به این ترتیب سه پرسش بنیادی در سه فصل این اثر پاسخ داده شده است که عبارتند از چیستی علم اجتماعی اسلامی و چرایی و چگونگی ایجاد آن. (ص. ۱۳)

در ذیل هر یک از این عنوان ها، نویسنده کوشیده است با جست و جو و تامل در آثار و نوشته های استاد مطهری، به این پرسش ها پاسخ دهد و در مقابل، دیدگاه های انتقادی و معارض را نیز مطرح و ابطال کند. از این رو نیمه نخست هر فصل، حالت اثباتی دارد و نیمه دوم، حالت نفی ای. غرض نویسنده این بوده که بتواند نظریه استاد مطهری درباره علم اجتماعی اسلامی را بازسازی و بازآفرینی کند. چرا که استاد مطهری در طول حیات ظاهری خویش، فرصت نکرد آن گونه که باید، این برنامه معرفتی را به سرانجام برساند و آرا و دیدگاه های خود را درباره فلسفه علم اجتماعی اسلامی به تفصیل درآورد. کار محقق در این باره، امری از قبیل تعلیقه نویسی و امتداد نظری دادن به تاملات و نوشته های استاد مطهری است. (همان)

مهدی جمشیدی نیز در مقدمه کتاب نوشت: علم اجتماعی همانند بسیاری از رشته های دیگر علوم انسانی، دربردارنده مجموعه ای از رهیافت هاست و در واقع علم اجتماعی چیزی نیست که جز انباشتی از همین رهیافت های گوناگون در کنار یکدیگر. از این زاویه، علم اجتماعی اسلامی رهیافتی در کنار سایر رهیافت های علم اجتماعی موجود است با این تفاوت که علم اجتماعی اسلامی به دلیل دینی بودن، با همه رهیافت های دیگر که سکولار هستند، متفاوت است.

وی افزود: مساله از این نقطه شکل می گیرد که ما به علم اجتماعی، حاجت قطعی داریم ولی استفاده از علم اجتماعی موجود را روا نمی شماریم. علم اجتماعی، علم گریزناپذیر است؛ چون از یک سو انسان به حسب طبع خویش، موجودی اجتماعی است و نمی تواند اجتماع را ترک کند و از سوی دیگر انسان باید جامعه را بشناسد و آن را تدبیر کند تا بتواند به آن، کمال و اعتلا ببخشید. 

جمشیدی اضافه کرد: به عبارت دیگر انسان در جهان اجتماعی زندگی می کند و جهان اجتماعی نیز خود به خود رشد و ترقی نمی کند بلکه انسان باید این جهان انسان ساخته را تدبیر کند و گره از معضلات و چالش های آن بگشاید تا انسان هایی که در درون آن به سر می برند به فضایل و کمالات فردی و جمعی دست یابند. شناخت و تدبیر جهان اجتماعی نیز متوقف بر علم اجتماعی است، چنان که اگر علم اجتماعی در میان نباشد، روندهای جهان اجتماعی دچار اختلال بنیادین می شوند.

وی ادامه داد: همچنین از آنجا که برای شناخت و تدبیر جهان اجتماعی، نظریه در دست نداریم و جهان اجتماعی را نمی توان در خلا و فارغ از نظریه سامان بخشید و راهبری کرد، بیش از یک سده است که در عمل، به علم اجتماعی غربی رو آورده ایم و آن را ترجمه و مصرف می کنیم اما این سنخ و صنف از علم اجتماعی، سکولار است و بر مبادی متعارض با دین به طور کلی و اسلام به طور خاص، بنا شده و راه حل ها و نسخه هایش نیز با ارزش ها و غایات جهان اجتماعی اسلامی، متضاد است. از این رو باید به دنبال ایجاد علم اجتماعی اسلامی باشیم و غفلت از این امر را مساوی با اضمحلال و فروپاشی جهان اجتماعی اسلامی بشماریم. (صفحه ۱۶)

کتاب علم اجتماعی اسلامی؛ بازآفرینی نظریه استاد شهید مرتضی مطهری در ۳۰۰ نسخه و در ۴۳۶ صفحه از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

نظریه شهید مطهری درباره علم اجتماعی اسلامی بازآفرینی شد