معرفی «رفتار اخلاقی» سال ۱۴۰۰ ورزش کشور 

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای آیین نامه اجرایی کمیسیون اخلاق و در جلسه روز چهارشنبه ١۵ دی ماه دبیرخانه این کمیسیون مقرر شد که هر سال طی فراخوانی عمومی و با نظر کارشناسان و خبرگان و مدیران ورزشی «رفتار اخلاقی» ورزش کشور انتخاب و معرفی شود.

بر این اساس و تا پایان سال جاری قرار است که رفتار اخلاقی ورزش کشور با انتخاب و معرفی رفتارهای اخلاق مدار قهرمانان و جامعه ورزش کشور در سال ۱۴۰۰ انتخاب و معرفی گردد.

در این راستا و طبق آیین نامه اجرایی کمیسیون سازوکار اجرایی این امر تهیه و بزودی با فراخوانی عمومی مقدمات این انتخاب آغاز خواهد شد و طی آن با دعوت از اصحاب رسانه، فدراسیون های ورزشی و کارشناسان خبره، رفتارهای اخلاقی ورزش کشور تا پایان بهمن ماه ١۴٠٠ به کمیسیون معرفی و در اسفند ١۴٠٠ نیز رفتار جوانمردانه در حوزه‌های مختلف منجمله ورزشکاران، مربیان، باشگاه ها ، روسای فدراسیون و مدیران ورزش کشور معرفی خواهند شد.

انتخاب نهایی رفتارهای اخلاق مدار ورزش ایران نیز توسط کمیته داورانی متشکل از افراد خبره و صاحبنام انتخاب و معرفی خواهند شد.

https://dailybulletin.ir/06/01/2022/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b0-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d9%88/